ഞായറാഴ്‌ച, നവംബർ 17, 2013
ഷോട്ടും കൊക്ക്ടെയിലും:-

ടെക്വീല :
-------------
അമ്പതു കവിതകള്‍
അമ്പതു മൊഴിമാറ്റം.
ചിത്രീകരണം.

മൊഴി : രാജേഷ്‌ ചിത്തിര
മൊഴിമാറ്റം : സന്ധ്യ എസ് .എന്‍

മുന്‍ -പിന്‍ / ഉള്‍വരകള്‍ : കൃഷ്ണ ദീപക്ക്.

സന്തോഷം പങ്കു വെയ്ക്കുന്നു; ആനന്ദിപ്പിന്‍ /ആഹ്ലാദിക്കിന്‍ /ഉന്മത്തപ്പെടുവിന്‍ .

മറ്റെല്ലാ ഉന്മാദങ്ങലെക്കാലും വരികള്‍ / വായന തന്നെയാണ് ഉന്മാദദായകം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനാല്‍ ഈ പേര് കൊണ്ട് ടെക്വീല ആരാധകര്‍ ആയി മദ്യസാക്തര്‍ ആവരുതെന്നു ചന്ഗാതീസിനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥന/അപേക്ഷ.