വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 01, 2013

♭ ♪ ♫ ♬ ♮ ♫ ♪ ♪ ♪♫ ♫♯

മുടിമലമേല്‍ പെരുവിരല-
മര്‍ത്തി ചരിഞ്ഞു നില്‍ക്കും
മുതുക്കമ്മരത്തിന്റെ ഉച്ചിമേലെ
കാല്‍ വിരലാല്‍ തുലനം ചെയ്തൊ-
രുടലു നിര്‍ത്തി മേഘവില്ലാല്‍

മഴയമ്പുകള്‍ തൊടുത്തു വിടുന്നു ആകാശം.

തടുത്തു നിര്‍ത്താന്‍ ഉള്ളം കയ്യില്‍
മരപ്പച്ചപ്പിന്‍ പരിചയേന്തും
മണ്ണില്‍ മണത്തില്‍ നടനം ചെയ്യും
ഉന്മാദികള്‍ നമ്മളിരുവര്‍

ചാഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു
♫♫♫♫ ♫♫♫♫
ചരിഞ്ഞു പെയ്യുന്നു
♬♬♬♬♬♬♬♬
മഴ വിതയ്ക്കുന്നു
♪♪ ♪♪♪♪ ♪♪
പെയ്തു തീരുന്നു
♮♮♮♮♮♮♮♮♮♮♮♮
മണ്ണ് മുളയ്ക്കുന്നു

♭ ♪ ♫ ♬ ♮ ♫ ♪ ♪ ♪♫ ♫♯

മണ്ണ് മുളയ്ക്കുന്നു
പെയ്തു തീരുന്നു
മഴ വിതയ്ക്കുന്നു
ചരിഞ്ഞു പെയ്യുന്നു
ചാഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു